En imponerande skara forskare, politiker och opinionsbildare medverkade i Samfundets och den
åländska Östersjöfondens seminarium ”Östersjön- vårt gemensamma hav” den 18 november på
Högloftet på Skansen.

De cirka 80 deltagarna fick veta att intresset för att skydda Östersjöns miljö väckts redan på 1800-
talet. Genom årtiondena hade fokus ändrats flera gånger – från avloppsrening till övergödning och
utfiskning. Östersjöns miljö är fortfarande hotad, men många framsteg har gjorts under åren.
Det svensk-finska miljösamarbetet kring Östersjön bedrivs i första hand genom Helcom den
mellanstatliga organisationen för Östersjöns strandstater Helcom publicerar regelbundet uppdaterade
rapporter om hur Östersjön miljö utvecklas. Ett nytt problem är den globala uppvärmningen som
påverkar världshaven, och inte minst Östersjön. När temperaturen i haven ökar minskar möjligheten
för haven att fungera som så kallad kolsänka.

Finlands och Sveriges miljöministrar Per Bolund och Krista Mikkola, på videolänk från  
Helsingfors, medverkade i Östersjöseminariet.

Detta var också ett av de problem de båda medverkande miljöministrarna, Per Bolund på plats på
Högloftet och Krista Mikkola på länk från Helsingfors. De beslut som togs på klimattoppmötet i
Glasgow är därför av stor betydelse för Östersjön, påpekade båda.
Man vet idag vad man bör göra för att förbättra Östersjön miljö – men alltför många internationella,
nationella och lokala beslut, lagar och avtal styr utvecklingen och gör det svårt att gå från ord till
handling. Frågan är om det arbete som görs är tillräckligt effektivt.

Ett av de problem som snabbt borde lösas är det omfattande industriella trålfisket utmed både
Sveriges och Finlands kuster. Kan det stoppas kan en hel del fiskbestånd återställas.
Några av Östersjöfondens tidigare pristagare berättade om hur människor som bor runt Östersjön
genom eget engagemang kan påverka utvecklingen.
Moderatorer på konferensen var Samfundets ordförande Hans Karlander och Östersjöfondens VD
Lotta Nummelin. Seminariet avslutades med ett mingel i det nya Baltic Sea Science Center, en del av Skansen med
uppgift att sprida kunskap om Östersjön.