I oktober 2022 genomförde Samfundet och Finsk-svenska handelskammaren ett seminarium om hur
skogen bör användas utifrån ett klimatomställningsperspektiv och mot bakgrund av krisen i
biodiversiteten. Seminariet syftade till att klarlägga de olika intressenternas positioner,

engagerade många deltagare. Förre statsministern och skogsägaren Göran Persson underströk vikten
av prioriteringar och ställningstaganden på nationell och europeisk nivå.
Politiken bestämmer målen och ger förutsättningarna för hur skogarna får användas. Hur vill
politikerna förena behovet av skogen som välståndsbyggare med klimatpolitikens krav och behovet
av ökad biodiversitet. Diskussionen pågår intensivt med engagerat deltagande av framför allt
industrin, skogsägarna och miljörörelsen men var står politiken och var står EU? Hur ser de
parlamentariska skiljelinjerna ut? När konkretiseras diskussionen till en skogspolitik för vår tid.

Samfundet och Handelskammaren följer upp seminariet från hösten 2022 med ett möte ägnat
behovet av att kliven in i en anpassad skogspolitik? Hur agerar svenska och finländska politiker i den
livliga debatten och hur agerar våra regeringar i EU? Har våra länder samordnat sina skogspolitiska
ståndpunkter?
Ett samarrangemang med Finsk-svenska handelskammaren

Plats: Finlands ambassad
Tid: November 2023