Om Samfundet

Samfundet har sedan 1924 verkat för ökade kunskaper och kontaktytor mellan Sverige och Finland.

En mångfacetterad intressegemenskap

Våra båda länder är idag två jämnstarka välfärdsstater förenade i en omfattande ekonomisk, kulturell och politisk samverkan; under de senaste 30 åren har svenska och finländska företag i stor utsträckning gått samman, forskningsutbytet mellan akademierna är betydande och försvarspolitiskt är vi närmare varandra än på 200 år. Östersjön är vårt gemensamma hav och Sverige och Finland som tillsammans har halva territorialvattnet och halva  kustlinjen bär ett särsklit ansvar för östersjöfrågorna.

I vårt land finns bortåt en miljon medborgare eller bosatta med rötter i Finland. Politiskt och värderingsmässigt är vi nära varandra och återkommande attitydundersökningar pekar på en ömsesidig nyfikenhet och vilja till ännu mer samarbete.

Vi rikssvenskar delar 600 år av historia med Finland där svenska, vid sidan av finska, är officiellt språk; svenskan och finlandssvenskan är speglar för varandras litteratur, poesi och teater.

Med inget annat land har vi en lika mångfacetterad intressegemenskap. Vi äger en unik kulturell, politisk och ekonomisk infrastruktur om vilken vi har gemensam vårdnad, ett bilateralt kapital att utveckla till gagn för både svenskar och finländare.

Läs mer om vad vi kan erbjuda och kontakta oss om du har frågor.

Hans Karlander, ordförande Samfundet Sverige-Finland

Det här gör Samfundet Sverige-Finland

Samfundet främjar och  utvecklar relationerna mellan Sverige och Finland.  Vi gör det genom en aktiv programverksamhet – seminarier, föredrag och studieresor –  för att öka kunskap och kontaktytor.  Två stipendiestiftelser  knutna till Samfundet stimulerar till utbyte mellan studerande i våra två länder. Genom vårt årliga främjarpris uppmärksammas personer och organisationer som får relationerna mellan länderna att växa.  Samfundet firar Finlands Självständighetsdag den 6 december med en högtidssammankomst.

Samfundet bildades 1924. Tillkomsten är nära knuten till frågan om Ålands statstillhörighet som efter några uppslitande år i de svenskfinska relationerna bestämdes av Nationernas Förbund 1921; Åland blev som bekant finländskt men med självstyre. Den tidvis dramatiska intressekonflikten om Åland tärde på relationerna mellan länderna. Kloka finländare och svenskar konstaterade ett starkt behov av att dämpa upprörda känslor och återupprätta gamla goda förbindelser.

 

Rubrik för en pdf

Läs mer om Samfundets historia genom att klicka på bilden ovan.

Samfundets styrelse

Hans Karlander

Ordförande

Civilekonom, f.d. statssekreterare i Näringsdepartementet. Mångårig bakgrund inom industri och finans. Ordförande i Borgviks Bruk AB.

Mejla:

Ingrid Iremark

Vice ordförande

Tidigare generalkonsul i Mariehamn, ambassadör i Ottawa och presschef.

Mejla:

Fredrik Wilhelmsson

Kassör

Konsult i egna företaget Wilhelmsson Management, som arbetar med bl a strategiutveckling och  affärsplanering. Han har haft betydande projekt i Finland. Civilingenjör.

Mejla: 

Kristina Ahlinder

Sekreterare

Statsvetare och förvaltningssocionom, chef för Svenska Förläggareföreningen under nära 30 år,  flera externa styrelseuppdrag.

Finländska rötter.

Mejla:

Anders Ahnlid

Ledamot

Generaldirektör, Kommerskollegium. Tidigare bland annat ambassadör i Helsingfors, EU, OECD och Unesco, utrikesråd i UD för handelsfrågor.

Mejla:

Elin Claeson Hirschfeldt

Ledamot

Planeringschef, Sveriges Radio, tidigare radioproducent, programledare samt litteratur- och teaterkritiker på Kulturredaktionen P1.

Mejla:

Erik Ekstrand

Ledamot

Civilekonom. Medgrundare av EndoGyn. Tidigare arbetat b.la. Instabox, Virtusize samt Deutsche Bank. Släktrötter i Pargas.

Mejla:

Jesper Brandt

Ledamot

VD för konsultbolag, ägare av familjeföretag inom industri, tidigare journalist. Ordförande i Finska Akademien. Hemma från Grankulla i Finland, släktrötter på Houtskär i åboländska skärgården.

Mejla:

Pauline von Troil

Ledamot

Flerårig bakgrund inom näringslivet, ofta  med koppling till Finland. Idag chef för ett tyskt fondföretags fastighetsinvesteringar i Finland.

Mejla:

Minna Storm

Ledamot

Ekonomi licentiat (Int´l Business), doktorand. Mångårig bakgrund inom nordisk export, styrelsearbete och arbete inom affärsutveckling.

Mejla:

Stadgar

LÄS VÅRA STADGAR
§1 Föreningens ändamål

Samfundet har till uppgift att stärka förbindelserna mellan Sverige och Finland och att öka kännedomen om Finland och den bilaterala relationen mellan länderna genom bland annat möten, föredrag, seminarier, studieresor och utställningar.

§2 Medlemskap

Medlem i Samfundet blir man som fysisk person genom att anmäla sig och betala en årlig medlemsavgift eller engångsavgift för ständigt medlemskap.  Medlemskapet upphör om avgiften inte betalas inom av styrelsen föreskriven tid. Medlem kan begära utträde ur Samfundet genom att anmäla detta till styrelsen.

Till hedersledamot kan styrelsen utse person som gjort sig särskilt förtjänt av detta. Hedersledamot är avgiftsbefriad.

Medlem kan uteslutas om denne har motarbetat Samfundets verksamhet eller skadat dess intressen. Beslut om uteslutning tas av styrelsen.

§3 Årsmötet

Samfundets årsmöte hålls före mars månads utgång.

Medlemmarna kallas till skriftligen till årsmötet. Kallelsen utsänds senast tre veckor före mötet och ska innehålla information om bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsrapport och valberedningens förslag samt i förekommande fall särskilda förslag från styrelsen.

Medlem som vill väcka förslag till årsmötet ska inlämna det skriftligen till styrelsen senast den 15 februari.  Styrelsen lämnar ett skriftligt yttrande till årsmötet över förslaget.

På årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av protokollförare
 3. Fråga om mötet är stadgeenligt sammankallat.
 4. Utseende av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och vid behov vara rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Framläggande och fastställande av bokslut
 7. Revisorernas rapport.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Val av styrelse för tiden intill nästa årsmötea. val av ordförandeb. val av vice ordförande
  c. fastställande av antalet övriga styrelsemedlemmar
  d. val av övriga styrelseledamöter
 10. Val av övriga funktionärer för tiden intill nästa årsmöte

  a. val av två revisorer
  b. val en revisorssuppleant
  c. val av valberedning
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Förslag från medlemmarna
 13. Förslag från styrelsen
 14. Övriga frågor  

Vid mötet har varje medlem en röst. Röstning med fullmakt ska inte kunna ske.

Alla frågor, utom beslut om stadgeändring och om Samfundets upplösande, avgörs genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Val avgörs med sluten omröstning om så begärs. 

Samfundets räkenskaper följer kalenderår. Räkenskaperna och styrelseprotokoll ska senast den 1 februari överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska  inom tjugo dagar lämna sin rapport till styrelsen.

§4 Medlemsmöte

Om minst 25 medlemmar begär ett medlemsmöte för att besluta om ett skriftligen framlagt förslag, ska styrelsen kalla till ett sådant möte senast fyra veckor efter att begäran inkommit. Till kallelsen ska fogas förslaget samt styrelsens yttrande.

Styrelsen kan självständigt kalla till medlemsmöte.

Kallelse till medlemsmöte ska göras skriftligen minst tre veckor före mötet.

§5 Styrelsen

Samfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande och minst sex ledamöter. Samtliga väljs för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt övriga funktionärer.

Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av fler än hälften av ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Samfundets firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör var för sig.

§6 Ändring av stadgar och upplösande av Samfundet

För beslut om ändring av dessa stadgar krävs beslut på två av varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. För antagande av stadgeändring krävs att minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna röstar för stadgeändringen.

Förslag om stadgeändring ska anges i kallelsen till mötet.

Beslut om Samfundets upplösande fattas på samma sätt som stadgeändring. Beslutet om upplösande ska innefatta till vilket ändamål Samfundets tillgångar skall användas och hur Samfundets handlingar skall förvaras.

Stadgarna antagna vid Samfundets årsmöte den 1 mars 2023.

Kontakt

Samfundet Sverige-Finland
c/o Fredrik Wilhelmsson
Storgatan 56
115 23 Stockholm

Epost: info@samfundetsverigefinland.se
Telefon070-590 94 88