Hur ska vi i framtiden kunna undvika de problem som uppstod i de svensk-finska gränskommunerna i
Tornedalen när gränserna stängdes under pandemin?


Det var en av frågorna som diskuterades på Samfundets och Försvarshögskolans gemensamma
seminarium ”Bättre beredskap nästa gång” den 24 november.


Jan-Erik Enestam, före detta försvarsminister i Finland, har på Nordiska Ministerrådets uppdrag
kommit med en rad förslag till hur man kan förbättra det nordiska krissamarbetet. Marcus Henricson,
sekreterare i Enestams utredning, berättade att Enestam bland annat vill inrätta en nordisk enhet för
civil krisberedskap, genomföra ett pilotprojekt för gemensam upphandling av vaccin, skapa
gemensamma beredskapslager, modernisera lagstiftningen så att de fungerar över de nordiska
gränserna och – sist men inte minst – förbättra kunskapen – i de nordiska språken.


Veronica Thörnroos, regeringschef på Åland, beskrev på ett imponerande sätt hur det självstyrda
landskapet tacklade coronakrisen och pekade på allt krångel som uppstått när gränsen till Sverige
stängts och arbetspendling över Ålands hav blev omöjlig.


Fredrik Bynander från Försvarshögskolan talade om de svenska principerna för krishantering där ett
stort ansvar ligger på kommunerna. Systemet har inte fungerat särskilt bra under pandemin och heller
inte under andra kriser. Staten borde ta ett större ansvar och tillföra mer resurser, ansåg Bynander.


Finlands ambassadör Maimo Henriksson berättade om Hanaholmeninitiativet där man låter finska
och svenska tjänstemän gå en gemensam utbildning i krishantering för att skapa professionella och
personliga nätverk som ska kunna vara till nytta i en kommande kris.


Anders Ljunggren från Samfundet som var initiativtagare till seminariet betonade att ansvariga i de
båda ländernas regeringar måste öka den ömsesidiga kunskapen om hur krisorganisationen fungerar i
grannlandet. Nätverk måste etableras mellan ansvariga i berörda ministerier, myndigheter och
organisationer. Gemensam planering och övning måste ske och i varje nationell krisstab ska det
finnas någon som har ansvar för att etablera samråd och samarbete mellan länderna.


Ett 50-tal Samfundsmedlemmar deltog i seminariet som hölls på Försvarshögskolan och avslutades
med trivsamt mingel i Mässen.